PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC